Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Nedsänkt växtbädd vid utlopp från Spångavägen (LÅP)

Bild på Kyrksjön
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.3.1.28.4.1

En större nedsänkt växtbädd föreslås dit dagvatten från delar av Spångavägen kan ledas. Åtgärden avser endast motta det dagvatten som idag leds till Kyrksjön.

Ett vägavsnitt på cirka 0,5 hektar av Spångavägen avvattnas idag via brunnar till ledning med utlopp mot Kyrksjölöten. Vägen kantas av gång- och cykelbanor på bägge sidor och utanför dem finns uppbyggda skärmar i marken som leder groddjur till en grodtunnel under vägen. På grund av gång- och cykelbanan och grodpassagen är det inte möjligt att leda vägdagvatten direkt till en dikesslänt.

Förslaget innebär att växtbädden tar emot dagvatten från existerande brunnar.
Marken vid utloppet utgörs av Natura 2000-område och går kant i kant med tomtgränser. En möjlig placering av anläggningen är därför i en del av det befintliga koloniområdet. En ny ledningsdragning behövs således från de existerande brunnarna till den plats där växtbädden kan anläggas. Växtbädden bör anläggas så att vatten från ledningsutloppet kommer in i bädden ovanifrån. För att klara ställda krav beräknas anläggningens yta uppgå till 210 m2 med en 45 cm nedsänkning (40 cm nedsänkning till bräddutlopp).

Vid projekteringsskedet är det viktigt att säkerställa att växtbäddens placering inte påverkar groddjurens vandring negativt. Även koloniområdets förhållanden bör utredas så de inte försämras på grund av växtbäddens placering. Om åtgärden placeras inom koloniområdet ska stadsdelsförvaltningen informeras inför åtgärdsgenomförandet.

Reningseffekten för denna åtgärd uppskattas till 65% fosfor och 40% kväve.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Trafikkontoret
Uppdaterad: 2021-05-24