Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skörda vegetation

Bild på Kyrksjön
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.3.1.4.4.23

Att skörda vegetation är en föreslagen åtgärd enligt bevarandeplanen, avseende att röja sly och vass runt sjön vid behov.
Genom att skörda och ta bort vegetation minskar näringstillförseln och förbättras ammoniakhalterna.

Genom att skörda vegetation minskar mängden organiskt material, som vid nedbrytning leder till att syre förbrukas och ammoniumkväve frigörs. De näringsämnen som finns bundet i växtligheten tas bort vilket leder till något minskad näringstillförsel i sjön.

Det är viktigt att påverkan på känsliga arter vid skörd av vegetation utreds innan det genomförs. Exempelvis växer kransalgen rödsträfse på Kyrksjöns botten som riskerar att skadas vid vegetationsskörd.
Det bör även klargöras om den större vattensalamandern fortplantar sig i sjön eller inte. Om så är fallet kan den täta vegetationen vara viktig som skydd för arten då sjöns population av ruda livnär sig på såväl ägg som yngel och adulta individer.

Enligt skötselplanen för naturreservatet kan vasslåtter i sjön genomföras vid behov för att bibehålla en öppen vattenspegel.

Ansvarig organisation
  • Bromma stadsdelsförvaltning
Kontakt
Uppdaterad: 2023-11-02