Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Koppar i ytvatten - biotillgänglig halt

Indikator TEMA.3.1.4.2.6

Koppar är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Presenterade värden avser biotillgänglig halt av koppar i ytvatten. Beräkning av biotillgänglig halt har genomförts med modellen BioMet v4 för sjöar och vattendrag och med hänsyn till löst organiskt kol för kustvatten enligt HVMFS 2019:25.

Koppar i ytvatten - årsmedel biotillgänglig halt

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (ug/l) Datum

0

Brunnsviken

 1,1372

2022

1

Saltsjön

 0,9328

2022

2

Lilla Värtan

 0,8440

2022

3

Bällstaån

 0,1469

2022

4

Råcksta Träsk

 0,0949

2022

5

Riddarfjärden

 0,0909

2022

6

Ulvsundasjön

 0,0800

2022

7

Görväln

 0,0800

2022

8

Trekanten

 0,0785

2022

9

Årstaviken

 0,0708

2022

10

Långsjön

 0,0696

2022

11

Fiskarfjärden

 0,0646

2022

12

Flaten

 0,0556

2022

13

Drevviken

 0,0358

2022

14

Magelungen

 0,0357

2022

15

Ältasjön

 0,0322

2022

16

Judarn

 0,0119

2022

17

Sicklasjön

 0,0054

2022

18

Kyrksjön

 0,0046

2022

Kommentar

Den biotillgängliga halten av koppar i sjöar ska vara <0,5 µg/l för att motsvara god ekologisk status.
För kustvatten ska de biotillgängliga halten vara <0,87 µg/l för att motsvara god ekologisk status.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Måttlig eller sämre

>0,5000 ug/l

1

 God eller bättre

<0,5000 ug/l

Om biotillgänglig koncentration

Metaller kan förekomma i olika former i vattenmiljön; löst i jonform, komplexbundet eller bundet till partiklar. I vilken form metaller förekommer i vattnet påverkar hur de sprids och hur de kan tas upp av vattenlevande organismer. Metaller som är komplexbundna till organiskt material i vattnet kan exempelvis inte passera fiskarnas gälar. Vattenkemin, såsom kalciumhalt, pH och löst organiskt kol (DOC) påverkar i vilken form metaller förekommer. Utifrån dessa parametrar kan man beräkna den koncentration som kan tas upp av organismerna, det vill säga biotillgänglig koncentration.

Om miljögiftsövervakningen

Provtagning av miljögifter i ytvatten har genomförts av miljöförvaltningen sedan 2009. Syftet är att övervaka vattendirektivets prioriterade ämnen, nationella så kallade särskilda förorenande ämnen samt andra lokalt prioriterade ämnen. Eftersom halten av miljögifter i vatten kan variera över året, beroende på förändringar i tillrinning och vattenföring, mäts halterna en gång i månaden och redovisas som årsmedelhalter.

Kontinuerlig provtagning genomförs i Årstaviken, Drevviken, Brunnsviken, Bällstaån, Ulvsundasjön och Saltsjön. Vissa år har provtagningen utökats till fler vattenområden.

Här hittar du fler indikatorer och rapporter från miljögiftsövervakningen.