Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fördjupad hydromorfologisk utredning

Aktivitet TEMA.3.1.5.3.12

Det saknas tillräckligt underlag om den fysiska påverkan och åtgärdsbehov för att nå god status i Långsjön. En fördjupad hydromorfologisk utredning bör göras med konkreta förslag till åtgärder för att förbättra den hydromorfologiska statusen.

Syftet med utredningen är att föreslå förstärkningar av livsmiljöerna i anslutning till Långsjön. Resultatet från undersökningen ska bland annat kunna användas som underlag för att hitta möjliga åtgärdsplatser som förbättrar de fysiska livsmiljöerna i sjöns närmiljö och längs strandlinjen.

Resultat

På uppdrag av miljöförvaltningen i Stockholm har AFRY bedömt de hydromorfologiska parametrarna för Långsjön och tagit fram förslag till åtgärder för att förbättra de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna. Undersökningen visar att det inte finns någon möjlighet för vattenlevande organismer i Långsjön att vandra till anslutande vattendrag och vidare till Mälaren. Långsjön bedöms därmed ha dålig status för kvalitetsfaktorn konnektivitet. Vad gäller hydrologisk regim klassas Långsjön ha måttlig eller sämre status. Detta baseras på vattenståndsvariation i sjön, avvikelser i vinter- eller sommarvattenstånd, samt vattenståndets förändringstakt. Långsjöns in- och utlopp är väldigt förändrade och marken runt sjön är till stor del exploaterad vilket är en bidragande orsak till att den sammanvägda klassningen för sjöns morfologiska tillstånd blev otillfredsställande. Åtgärder som kan vara positiva för bottenfauna och fisk, till exempel ökad beskuggning längs stränderna, föreslås i utredningen.