Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kartläggning av källor till PBDE

Aktivitet TEMA.3.1.27.1.16

I Mälaren-Ulvsundasjöns sediment och i fisk har förhöjda halter av PBDE uppmätts. Halter i fisk ligger över det nationella medelvärdet vilket tyder på en lokal källa. Därför föreslås en kartläggning över möjliga källor till föroreningen.

PBDE är ett bromerat flamskyddsmedel som tillsätts främst till plast och textil för att fördröja och minska spridning av brand. Det är ett prioriterat ämne som överskrids i samtliga vattenförekomster i Sverige och som fått ett nationellt undantag. Anledningen är att problemet främst bero på påverkan från långväga luftburna föroreningar och bedöms ha en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar för att åtgärda det.

Uppmätta halter av PBDE i fisk fångad i Mälaren-Ulvsundasjön indikerar dock lokal påverkan, då halterna är förhöjda jämfört med det nationella medelvärdet. Dessutom indikerar uppmätta halter i sediment på högre halter i Mälaren-Ulvsundasjöns ytsediment i jämförelsen med andra mälarförekomster, varför en kartläggning över möjliga källor till PBDE föreslås.

När källorna har identifierats bör åtgärder för att minska halterna föreslås.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-07-07