Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Så mår Mälaren-Ulvsundasjön

Klara sjö
Klara sjö. Foto: Stina Thörnelöf
Tema TEMA.3.1.9.2

Här kan du läsa mer om hur Mälaren-Ulvsundasjön mår.

Vattenkvaliteten i Mälaren-Ulvsundasjön har förbättrats men uppnår än inte god ekologisk eller god kemisk status. Problem med övergödning, fysiskt påverkade strandmiljöer och förhöjda halter av miljögifter kvarstår.

Varken växtplankton, större vattenväxter, bottenfauna eller fisk uppnår god status på grund av problem med övergödning och brist på områden att leka och växa vid.

Fastställda gränsvärden överskrids för bromerade difenyletrar (PBDE), polyklorerade bifenyler (PCB), perflouroktansulfonsyra (PFOS), tributyltenn (TBT) antracen samt koppar, bly och kadmium i antingen i vatten, biota eller sediment.

Nedan kan du läsa mer om hur Mälaren-Ulvsundasjöns tre vattenområden mår. För mer information om miljökvalitetsnormer och statusklassning, se länk till länsstyrelsernas informationsportal VISS, längst ner på sidan.