Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bällstaviken - Ulvsundasjön

Ulvsundasjön, nedströms Huvudstabron. Foto: Jenny Pirard.
Ulvsundasjön, nedströms Huvudstabron. Foto: Jenny Pirard.
Tema TEMA.3.1.9.2.1

Bällstaviken och Ulvsundasjön är påverkad av höga halter fosfor samt förhöjda halter av metaller och organiska föroreningar.

Mellan 1985 till 1989 släpptes renat avloppsvatten från Bromma avloppsreningsverk ut i Ulvsundasjön. Halterna av fosfor och kväve var då höga. När utsläppet upphörde minskade halterna och idag ligger de nära gränsen mellan måttliga och höga halter. I Bällstaviken är fosforhalter högre och siktdjupet lägre jämfört med Ulvsundasjön.

Klorofyllhalterna har varierat de senaste åren, och är måttliga i Ulvsundasjön och något högre i Bällstaviken. Badvattenkvaliteten vid Minnebergsbadet vid Ulvsundasjön är som regel god. Bakterietalen är vanligen högre i Bällstaviken.

Vattnet i Ulvsundasjön är skiktat under sommaren. Bottenvattnet står i fri förbindelse med de öppna delarna av Mälaren genom Tranebergssundet, men syrehalterna är vanligen låga mot slutet av sommaren.

Metallhalterna i sedimenten är måttliga till höga. PAH-halten är hög och PCB-halten mycket hög.

För mer information om miljökvalitetsnormer och statusklassning, se länk till VISS längst ner på sidan.

Miljögifter i ytvatten