Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lokalt åtgärdsprogram för Mälaren-Ulvsundasjön

Klara sjö
Klara sjö. Foto: Stina Thörnelöf
Tema TEMA.3.1.9.3

För att nå miljökvalitetsnormerna för vatten har ett lokalt åtgärdsprogram för Ulvsunda tagits fram.

Mälaren-Ulvsundasjön bedöms ha måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. För att nå miljökvalitetsnormerna god ekologisk och kemisk status har de tre kommunerna kring Mälaren-Ulvsundasjön tillsammans arbetet fram ett lokalt åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogrammet består av en del med fakta och åtgärdsbehov och en del som ger förslag på åtgärder. De tre kommunerna har kommunspecifika dokument som listar åtgärder. Tillsammans syftar dessa åtgärder att nå god vattenstatus.

Det politiska beslutet för programmet fattades i juni 2021. Målgrupp för åtgärdsprogrammet är de kommunala nämnder och bolag samt andra aktörer som har ansvar för att genomföra de åtgärder som föreslås i programmet. Dessa är för Mälaren-Ulvsundasjön i första hand de tekniska nämnderna, plan- och exploateringsnämnderna, stadsdelsnämnderna, Vatten- och avloppsbolagen (VA-bolagen) och tillsynsmyndigheten inom de tre kommunerna.