Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lokala uppströmsåtgärder i samband med ombyggnation

Åtgärd TEMA.3.1.27.1.31

I samband med ombyggnation av exempelvis gaturum och parkeringar kan lokala åtgärder för hantering av dagvatten anläggas.

Genom fältobservationer, diskussioner och karteringar har ett antal områden inom Ulvsundasjöns avrinningsområde lokaliserats där potentiella dagvattenåtgärder såsom växtbäddar och infiltrationsytor kan utföras i exempelvis gaturum och vid parkeringar. Sådana lösningar kan utförs i samband med annan ombyggnation för att uppnå kostnadseffektivitet. Dessa lösningar kan ge stora förbättringar av miljö och naturvärden på lång sikt, integrerat med en urban grönstruktur. Detta bör beaktas i och med den framtida övergången/kompletteringen av större nedströms anläggningar nära recipienten till lokala åtgärder uppströms.

Ansvarig organisation
  • Solna stad
Uppdaterad: 2021-08-31