Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Rening av dagvatten från Ulvsundavägen

Föreslagen åtgärdsplats i parken vid Lillsjön
Föreslagen åtgärdsplats för rening av dagvatten från Ulvsundavägen. Foto: Jenny Pirard
Åtgärd TEMA.3.1.27.1.3

I parken invid Lillsjön föreslås en fördröjningsdamm alterntivt magasin med tillhörande filteranläggning. Åtgärden uppskattas kunna rena dagvatten från 1,8 hektar vägyta.

Ulvsundavägen, i höjd med Lillsjön, är en hårt trafikerad väg. Befintliga dagvattenledningar mynnar idag i ett dike och avleds orenat direkt till Lillsjön. Därför föreslås att en fördröjningsdamm eller ett magasin anläggas med ett efterföljande filtermagasin. Filtermagasinet kan antingen utgöras av kassetter med filtermaterial eller anläggs som en markbädd bestående av filtermaterial.

Inom programarbetet för exploateringen av centrala Bromma har konstaterats att det råder undermåliga geotekniska förutsättningar i området. Detta kan innebära att en annan typ av åtgärd än fördröjningsdamm är mer lämplig.

Åtgärderna bör även fortsättningsvis samordnas med exploateringsprojektet och framförallt med pågående projekt kring Linta Gårdsväg där även föreslagna bulleråtgärder behöver samordnas med dagvattenåtgärderna.

Reningseffekten uppskattas till cirka 2 kilo fosfor per år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2021-07-06