Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Rening av dagvatten vid Bällsta hamn

Åtgärd TEMA.3.1.27.1.2

Vid Bällsta hamn föreslås en utredning kring hur rening av dagvatten från ett större dagvattenutlopp bäst kan ske.

Från Stockholms stads del av tillrinningsområdet till Mälaren-Ulvsundasjön leder många mindre utlopp dagvatten till sjön. Det finns dock ett större dagvattenutlopp som avvattnar ett cirka 1630 hektar stort område. Utloppet bidrar med över 100 kg fosfor, 15 kg koppar och 9 kg bly till Bällstaviken.

Stockholm Vatten och Avfall behöver utreda hur dagvattnet på bästa sätt kan renas för att minska belastningen på sjön. Om det är möjligt att nå en femtio procentig rening skulle det innebära en reduktion av bland annat 50 kg fosfor och 7 kg koppar per år vilket utgör en stor del av förbättringsbehovet.

I tillrinningsområdet uppströms dagvattenutloppet pågår planering av framtida stadsutveckling, bland annat i området kring Bällsta hamn. Eventuell åtgärd behöver därför samordnas med Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och andra berörda parter inom staden.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2021-07-06