Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skärmbassäng vid Hornsbergsstrand

Föreslagen åtgärdsplats vid Hornsbergsstrand
Föreslagen åtgärdsplats Hornsbergsstrand. Foto: Jenny Pirard
Åtgärd TEMA.3.1.27.1.1

En skärmbassäng vid Hornsbergsstrand kan samla upp och rena dagvatten från Hornsberg och Kristineberg. Vattnet renas genom att föroreningarna faller till botten i bassängen och sedimenterar.

I höjd med Elervägen och Lars Forssells gata på västra Kungsholmen mynnar två större ledningar med dagvatten från närområdet. Dagvatten från dessa områden beräknas bidra med 17 respektive 22 kg fosfor per år till Ulvsundasjön.

Då det är svårt att hitta plats på land både ovan och under mark föreslås att två skärmbassängar, alternativt en större skärmbassäng utreds.

Vattenområdet där ledningarna mynnar är mer än 3 meter djupt, vilket innebär att inget befintligt grundområde tas i anspråk. Därför påverkar föreslagna skärmbassänger inte möjligheten att uppnå god hydromorfologisk status. Djupet gör också att det räcker att anläggningarnas storlek utgör 1 % av tillrinningsområdet.

Skärmbassängerna beräknas minska fosforbelastningen från tillrinnande dagvatten med 50 % samma antagande görs för metaller. Om anläggningarna förses med flytande växtöar kan eventuell rening av lösta ämnen förbättras.

Skärmbassänger bör endast föreslås när möjligheterna att hitta plats på land är obefintliga, och ska ses som en tillfällig lösning tills dess att åtgärder uppströms har förbättrat dagvattenkvaliteten i utloppspunkten.

Reningseffekten uppskattas till cirka 20 kilo fosfor/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2021-07-06