Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skärmbassäng vid Pampas Marina

Ritning över föreslagen utformning av skärmbassäng vid Pampas Marina
Ritning över föreslagen utformning av skärmbassäng vid Pampas Marina
Åtgärd TEMA.3.1.27.1.30

Rening av dagvatten från ett stort område i Solna föreslås ske i en skärmbassäng.

Ett 290 hektar stort område till största del bestående av hårdgjorda ytor avleds via en bergborrad större ledning till Ulvsundasjön väster om Pampas Marina. Reningsåtgärder i detta område är mycket viktigt då det är Solnas största delavrinningsområde inom Ulvsundasjöns avrinningsområde.

På grund av ledningens djup och att den till största del går under en 30–40 meter hög bergsknalle och tätbebyggda områden är det svårt att skapa en landbaserad anläggning för fördröjning och rening av dagvattnet uppströms. Även vid utloppet lutar området kraftigt ner mot vattnet och det finns få ytor för landbaserade dagvattenanläggningar. Strandzonen är också redan påverkad av Pampas Marina och en skärmbassäng med flytande våtmark anses därför som den mest lämpliga lösningen för detta område. Skärmbassängen föreslås anläggas mellan de två befintliga bryggorna, men storlek och utformning kan anpassas.

En skärmbassäng kan vara en tillfällig lösning för att förhindra spridning av dagvattenföroreningar i vattenförekomsten under övergången från större nedströms anläggningar nära recipienten till lokala åtgärder uppströms.

Ansvarig organisation
  • Solna stad
Uppdaterad: 2021-11-15