Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skelettjord vid St Eriksgatan

Åtgärd TEMA.3.1.27.1.9

För att minska tillförseln av föroreningar föreslås rening av trafikdagvatten från St Eriksgatan. Möjligheten av omhänderta dagvattnet i befintliga växtbäddar utmed gatan bör utredas.

St Eriksgatan på Kungsholmen är en högtrafikerad väg. Idag leds dagvatten från större delen av sträckan orenat ut i Karlbergskanalen-Klara Sjö. Vägen är bomberad större delen av sträckan vilket innebär att avrinning från vägbana sker åt två håll.

Utmed sträckan finns fem befintliga träd i skelettjord på västra sidan, utmed Västermalmsgallerians fasad. Träden tar idag emot dagvatten från gångbanan men är i behov av mer vatten. Därav föreslås att en utredning initieras för att undersöka om befintliga växtbäddar kan förses med nya brunnar som möjliggör att dagvattnet från gatan leds in till träden, eller om det krävs en fullständig växtbäddsrenovering.

Reningseffekten uppskattas till cirka 0,05 kilo fosfor per år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Trafikkontoret
Uppdaterad: 2021-07-06