Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillsyn av miljöfarliga verksamheter

Flygfoto över Ulvsunda.
Flygfoto över Ulvsunda.
Aktivitet TEMA.3.1.27.1.26

Riktade insatser mot fyra verksamheter inom Ulvsundasjöns avrinningsområden, utöver den tillsyn som ingår i ordinarie verksamhet.

Inom Stockholms stads del av Mälaren-Ulvsundasjöns avrinningsområde finns idag ett flertal miljöfarliga verksamheter där det kan finnas risk att dagvatten förorenas. Kontroll av dessa ingår i tillsynsmyndighetens ordinarie verksamhet.

Därutöver föreslås riktade insatser mot fyra verksamheter inom Ulvsundassjöns avrinningsområde:

 • Bromma flygplats
  Utredning av hur krav på utsläpp av förorenande ämnen kan ställas, antingen via villkorstillägg eller koppling till befintligt kontrollprogram, samt verka för att flygplatsen renar dagvatten och sanerar grundvatten och mark från PFAS vid flygplatsens tidigare brandövningsplatser.

 • Octapharma
  Verka för att Octapharma utreder kylvattnets påverkan på Ulvsundasjön.

 • Betongindustrin i Ulvsunda
  Verka för att betongindustrin utreder hur uppvirvling av sediment påverkar sjön och hur den påverkan kan minimeras.

 • Ulvsunda industriområde
  Tillsynskampanj för att klargöra hur och om dagvatten hanteras inom respektive verksamhet, samt för vilka verksamheter krav på dagvattenrening bör ställas.

Ansvarig organisation
 • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-07-07