Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillsyn av potentiellt förorenade områden (MIFO-objekt)

Sanering av mark
Sanering av förorenat område på Beckholmen. Foto: Magnus Sannebro
Aktivitet TEMA.3.1.27.1.7

En genomgång av befintliga underlag behöver göras för de 30 områden i staden med möjliga markföroreningar, som ligger utanför pågående exploateringsområden och som inte tidigare har undersökts.

Ett flertal potentiellt förorenade områden finns inom Stockholms stads del av Mälaren-Ulvsundasjöns naturliga avrinningsområde. Både markområden och delar av sjöns sediment bedöms innebära en mycket stor till stor risk för spridning av miljögifter till sjön.

Föreslagen utredning har som syfte att identifiera källor till miljögifter i Mälaren-Ulvsundasjön, då detta inte har utförts inom ramen för framtagandet av det lokala åtgärdsprogrammet. Förslaget innebär fokus på de förhöjda halterna av koppar, bly, kadmium, PCB, TBT, PFOS och PBDE.

Resultat från de fördjupade utredningarna kan ge information om vilka områden som bör prioriteras för framtida tillsynsåtgärder.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-07-06