Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Växtbäddar vid Bromma Blocks

Flygfoto över parkering vid Bromma Blocks
Flygfoto 2020 Bromma Blocks.
Åtgärd TEMA.3.1.27.1.10

För att minska tillförseln av föroreningar föreslås rening av trafikdagvatten från parkeringen vid Bromma Blocks i Ulvsunda. Möjligheten av omhänderta dagvattnet i växtbäddar på parkeringen bör utredas.

Den befintliga parkeringsplatsen på Bromma Blocks kan förses med växtbäddar så att dagvatten passerar en grönyta innan det leds vidare till befintlig dagvattenledning. Parkeringsytan är cirka 6,4 ha stor, och växtbäddarna bör vara ca 1400 kvadratmeter.

En växtbädd beräknas minska fosforbelastningen från tillrinnande dagvatten med 65 % och motsvarande antagande görs för metaller.

Reningseffekten uppskattas till cirka 2 kilo fosfor/år.

Ansvarig för åtgärden behöver utredas.

Uppdaterad: 2021-07-06