Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Antracen i sediment

Ulvsundasjön, nedströms Huvudstabron. Foto: Jenny Pirard.
Ulvsundasjön, nedströms Huvudstabron. Foto: Jenny Pirard.
Indikator TEMA.3.1.9.2.1.45

Antracen tillhör gruppen polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Antracen och andra PAH bildas oavsiktligt vid förbränning och finns i fossila bränslen. Ämnet tillförs miljön vid ofullständig förbränning i till exempel motorfordon, cigarettrök och småskalig vedeldning. Förekomst av högaromatiska oljor (HA-oljor) i bildäck bidrar till spridningen av PAH i miljön, dels via däckslitage och dels då återvunna bildäck används för tillverkning av gummigranulat till material i konstgräsplaner.

Antracen finns ibland annat i kreosot, färger, asfalt, vattentäta ytbeläggningar, takpapp, gummidäck samt impregnerat trä. Luft utgör en viktig spridningsväg och i luften förekommer antracen bundet till partiklar och i gasfas. Utsläpp via avloppsreningsverk utgör en spridningsväg till vattenmiljön. Antracen är ett långlivat och giftigt ämne som kan anrikas i miljön.

Antracen i ytsediment, TOC-normaliserade halter

Datakälla: Datakälla: JP Sediment (2018:6, 2019:3, 2018:1, 2018:3, 2019:1, 2019:2, 2018:7, IVL 1998 (B1297), SVOA 1991, IVL 2003 IVL (B1538), Länsstyrelsen 2011:19 (2011)
Senaste värdet:
0,011 mg/kg (2017).
Utgångsvärde:
0,004 mg/kg (2002).

Kommentar

För att motsvara god kemisk status ska halter normaliserade för organisk kolhalt vara <0,024 mg/kg i sjöar och kustvatten.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Uppnår ej god kemisk status

>0,024 mg/kg

1

 Uppnår god kemisk status

<0,024 mg/kg