Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fluoranten i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.9.2.1.53

Fluoranten är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Fluoranten i ytvatten - årsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Drevviken

2020

0,0075

1

Drevviken

2021

0,0058

2

Drevviken

2022

0,0180

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad

Kommentar

Halten av fluoranten i sjöar och kustvatten ska vara <0,063 µg/l för att motsvara god kemisk status.