Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fluoranten i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.9.2.1.53

Fluoranten är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Fluoranten i ytvatten - årsmedelvärden

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2020.
Senaste värdet:
0,0013 µg/l (2022).
Utgångsvärde:
0,0023 µg/l (2020).

Kommentar

Halten av fluoranten i sjöar och kustvatten ska vara <0,063 µg/l för att motsvara god kemisk status.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Ej god

>0,0630 µg/l

1

 God

<0,0630 µg/l