Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalkväve, sjöar

Indikator TEMA.3.1.9.2.2.23

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Kväve är efter fosfor det viktigaste näringsämnet i sötvatten. Fosfor brukar vara det ämne som styr hur mycket växter som kan finnas. I sjöar, som är starkt påverkade av mänskliga aktiviteter, kan dock fosformängden bli så stor att kväve istället är det ämne som förekommer i underskott. Tillförseln av kväve kommer då att avgöra hur stor växternas produktion blir. Kvävebrist leder ofta till blomning av blågröna alger, som kan nyttja kväve från luften.

Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (mg/l) Datum

0

Bällstaviken

 0,6

2023

1

Drevviken

 0,6

2023

2

Fiskarfjärden

 0,4

2023

3

Flaten

 0,4

2023

4

Görväln

 0,5

2023

5

Isbladskärret

 2,1

2023

6

Judarn

 0,6

2023

7

Karlbergskanalen, Klara Sjö

 0,6

2023

8

Kyrksjön

 1,6

2023

9

Laduviken

 0,8

2023

10

Lappkärret

 1,1

2023

11

Lillsjön

 2,6

2023

12

Långsjön

 1,0

2023

13

Magelungen

 0,7

2023

14

Riddarfjärden

 0,5

2023

15

Råcksta Träsk

 1,0

2023

16

Rödstensfjärden

 0,4

2023

17

Sicklasjön

 0,6

2023

18

Spegeldammen

 1,2

2023

19

Trekanten

 0,5

2023

20

Ulvsundasjön

 0,5

2023

21

Årstaviken

 0,5

2023

22

Ältasjön

 0,9

2023

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Halterna visar inte så stora variationer mellan åren, även om en svagt positiv trend kan urskiljas för de flesta sjöarna. Idag uppmäts måttligt höga halter kväve i de flesta av Stockholms sjöar, men i de mindre sjöarna, främst Lillsjön och Kyrksjön, förekommer högre halter.