Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bottenfauna - sammanvägd statusbedömning

Indikator TEMA.3.1.9.2.3.1

Den sammanvägda statusbedömningen av bottenfauna i sjöar görs med hjälp av tre parametrar: ASPT och MILA-index för den bottenfauna som lever i strandzonen (litoralen), och BQI-index för den bottenfauna som lever i de djupa delarna av sjön (profundalen). Indexen visar på olika arters känslighet för påverkan av t.ex. näringsämnen, organiska föroreningar, försurning, låga syrgashalter och förändrade livsmiljöer.

Sammanvägd expertbedömning av status för bottenfauna.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet Datum

0

Djurgårdsbrunnsviken

Dålig

2020

1

Magelungen

Dålig

2020

2

Riddarfjärden

Otillfredsställande

2020

3

Råcksta Träsk

Otillfredsställande

2020

4

Lillsjön

Otillfredsställande

2020

5

Drevviken

Otillfredsställande

2020

6

Brunnsviken

Otillfredsställande

2020

7

Bällstaviken

Otillfredsställande

2019

8

Bällstaviken.Ulvsundasjön

Otillfredsställande

2019

9

Bällstaån

Otillfredsställande

2022

10

Årstaviken

Otillfredsställande

2020

11

Ulvsundasjön

Måttlig

2019

12

Fiskarfjärden

Måttlig

2013

13

Igelbäcken

Måttlig

2019

14

Judarn

God

2020

15

Långsjön

God

2020

16

Flaten

God

2020

17

Kyrksjön

God

2020

18

Karlbergskanalen, Klara Sjö

Hög

2019

19

Trekanten

Hög

2020

Kommentar

Den sammanvägda bedömningen redovisar statusklassningen för profundalen i de fall prov tagits i både profundalen och litoralen. Judarn, Kyrksjön, Laduviken och Långsjön har endast undersökts med avseende på litoralfaunan. Både 2013 och 2019 visade statusklassningen enligt bedömningsgrunderna på god status men enligt expertbedömning blev statusen måttlig för samtliga fyra sjöar på grund av en tydlig avvikelse från naturliga förhållanden med måttlig påverkan och stor dominans av enstaka taxa. Även Igelbäcken har statusklassats efter en expertbedömning.

Majoriteten av vattenförekomsterna inom Stockholm stad uppvisar otillräcklig status. Det finns ingen övergripande positiv eller negativ trend. Exempelvis kan en successiv försämring urskiljas i Magelungen, medan tillståndet i Trekanten har visat en motsatt trend.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig

1

 Otillfredsställande

2

 Måttlig

3

 God

4

 Hög