Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

TBT i sediment

Lillsjön Foto: Magnus Sannebro
Lillsjön Foto: Magnus Sannebro
Indikator TEMA.3.1.9.2.3.30

Tributyltenn, TBT, är en organisk tennförening som använts i båtbottenfärger. Ämnet är nu förbjudet då TBT har hormonstörande egenskaper som påverkar djurlivet i vattenmiljön, även i halter så låga att de knappt är mätbara.

Höga halter av TBT har uppmätts i bottensediment i Stockholm, i synnerhet vid båtuppläggningsplatser men även utbrett i bottensedimentet i Mälaren och flera sjöar.

Tributyltenn (TBT) i ytsediment, TOC-normaliserade halter

Datakälla: Datakälla: JP Sediment (2018:6, 2019:3, 2018:1, 2018:3, 2019:1, 2019:2, 2018:7, IVL 1998 (B1297), SVOA 1991, IVL 2003 IVL (B1538), Länsstyrelsen 2011:19 (2011)
Senaste värdet:
5,21 µg/kg ts (2018).
Utgångsvärde:
0,74 µg/kg ts (2002).

Kommentar

För att motsvara god kemisk status ska halter normaliserade för organisk kolhalt vara <1,6 mg/kg i sjöar och kustvatten.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Uppnår ej god kemisk status

>1,60 µg/kg ts

1

 Uppnår god kemisk status

<1,60 µg/kg ts