Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bottenfauna - sammanvägd statusbedömning

Indikator TEMA.3.1.25.1.38

Den sammanvägda statusbedömningen av bottenfauna i sjöar görs med hjälp av tre parametrar: ASPT och MILA-index för den bottenfauna som lever i strandzonen (litoralen), och BQI-index för den bottenfauna som lever i de djupa delarna av sjön (profundalen). Indexen visar på olika arters känslighet för påverkan av t.ex. näringsämnen, organiska föroreningar, försurning, låga syrgashalter och förändrade livsmiljöer.

Sammanvägd expertbedömning av status för bottenfauna.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet Datum

0

Djurgårdsbrunnsviken

Dålig

2020

1

Magelungen

Dålig

2020

2

Riddarfjärden

Otillfredsställande

2020

3

Råcksta Träsk

Otillfredsställande

2020

4

Drevviken

Otillfredsställande

2020

5

Brunnsviken

Otillfredsställande

2020

6

Bällstaviken

Otillfredsställande

2019

7

Bällstaviken.Ulvsundasjön

Otillfredsställande

2019

8

Lillsjön

Otillfredsställande

2020

9

Årstaviken

Otillfredsställande

2020

10

Ulvsundasjön

Måttlig

2019

11

Igelbäcken

Måttlig

2019

12

Flaten

God

2020

13

Trekanten

Hög

2020

14

Karlbergskanalen, Klara Sjö

Hög

2019

Kommentar

Den sammanvägda bedömningen redovisar statusklassningen för profundalen. Om en sjö har flera provpunkter i profundalen redovisas status efter principen ”sämst styr”. I Igelbäcken har status klassats efter en expertbedömning.

Majoriteten av vattenförekomsterna inom Stockholm stad uppvisar otillräcklig status. Det finns ingen övergripande positiv eller negativ trend. Exempelvis kan en successiv försämring urskiljas i Magelungen, medan tillståndet i Trekanten har visat en motsatt trend.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig

1

 Otillfredsställande

2

 Måttlig

3

 God

4

 Hög

Uppdaterad: 2021-03-10