Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kvicksilver i fisk

Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén
Indikator TEMA.3.1.25.1.46

Kvicksilver kan spridas över mycket långa avstånd i atmosfären. Globala utsläppskällor är småskalig guldutvinning, förbränning av kol, smältverk, krematorier samt avfallsförbränning. Kvicksilver sprids även genom utsläpp från industrier, utlakning från soptippar och genom spridning av avloppsslam.

Kvicksilver som redan spridits i miljön finns kvar under mycket lång tid och ansamlas i mark, vatten och i levande organismer. Det är därför viktigt att användningen och utsläppen av kvicksilver minskas.

Kvicksilver och de flesta föreningar där kvicksilver ingår är giftiga för djur och miljö. För miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster gäller ett nationellt kvalitetsundantag för kvicksilver. Undantaget gäller då högra halter av kvicksilver främst beror på atmosfäriskt deposition från långväga luftburna föroreningar varför problemet är svårt att åtgärda lokalt. Halterna av dessa ämnen får däremot inte öka.

Jämförelse med gränsvärdena ger en indikation om när negativa effekter för fisk kan uppkomma. Gränsvärdena är inte avsedda att användas för kostrekommendationer för människor. Livsmedelsverket har särskilda kostråd för hur ofta man kan äta fisk som riskera att innehålla kvicksilver.

Kvicksilver i abborre, halt i muskel

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/kg)

0

Brunnsviken

2015

480

1

Brunnsviken

2016

550

2

Brunnsviken

2017

320

3

Brunnsviken

2018

270

4

Brunnsviken

2019

300

5

Brunnsviken

2020

590

6

Brunnsviken

2021

590

7

Djurgårdsbrunnsviken

2015

200

8

Djurgårdsbrunnsviken

2016

180

9

Djurgårdsbrunnsviken

2017

310

10

Djurgårdsbrunnsviken

2018

190

11

Djurgårdsbrunnsviken

2019

190

12

Djurgårdsbrunnsviken

2020

260

13

Djurgårdsbrunnsviken

2021

150

14

Drevviken

2015

70

15

Drevviken

2016

100

16

Drevviken

2017

68

17

Drevviken

2018

90

18

Drevviken

2019

120

19

Drevviken

2020

71

20

Drevviken

2021

56

21

Fiskarfjärden

2016

96

22

Flaten

2018

90

23

Flaten

2019

120

24

Flaten

2020

160

25

Flaten

2021

83

26

Görväln

2016

67

27

Görväln

2021

89

28

Judarn

2015

45

29

Judarn

2016

46

30

Judarn

2017

40

31

Judarn

2018

72

32

Judarn

2019

37

33

Judarn

2020

45

34

Judarn

2021

52

35

Lilla Värtan

2016

210

36

Lilla Värtan

2017

170

37

Lilla Värtan

2018

240

38

Lilla Värtan

2019

100

39

Lilla Värtan

2020

260

40

Lilla Värtan

2021

170

41

Långsjön

2015

62

42

Långsjön

2016

50

43

Långsjön

2017

21

44

Långsjön

2018

72

45

Långsjön

2019

42

46

Långsjön

2020

42

47

Långsjön

2021

37

48

Magelungen

2015

140

49

Magelungen

2016

140

50

Magelungen

2017

130

51

Magelungen

2018

170

52

Magelungen

2019

120

53

Magelungen

2020

91

54

Magelungen

2021

160

55

Riddarfjärden

2016

89

56

Riddarfjärden

2017

88

57

Riddarfjärden

2018

100

58

Riddarfjärden

2019

130

59

Riddarfjärden

2020

87

60

Riddarfjärden

2021

110

61

Råcksta Träsk

2015

27

62

Råcksta Träsk

2016

26

63

Råcksta Träsk

2017

27

64

Råcksta Träsk

2018

27

65

Råcksta Träsk

2019

16

66

Råcksta Träsk

2020

29

67

Råcksta Träsk

2021

50

68

Sicklasjön

2019

80

69

Sicklasjön

2020

73

70

Sicklasjön

2021

64

71

Trekanten

2017

160

72

Trekanten

2018

110

73

Trekanten

2019

140

74

Trekanten

2020

150

75

Trekanten

2021

110

76

Ulvsundasjön

2015

71

77

Ulvsundasjön

2016

79

78

Ulvsundasjön

2017

110

79

Ulvsundasjön

2018

140

80

Ulvsundasjön

2019

100

81

Ulvsundasjön

2020

96

82

Ulvsundasjön

2021

75

83

Årstaviken

2015

110

84

Årstaviken

2016

120

85

Årstaviken

2017

83

86

Årstaviken

2018

110

87

Årstaviken

2019

99

88

Årstaviken

2020

150

89

Årstaviken

2021

75

90

Ältasjön

2019

28

91

Ältasjön

2020

31

92

Ältasjön

2021

65

Datakälla: För att motsvara god kemisk status ska halter i fisk vara <20 µg/kg i sjöar och kustvatten.
Redovisade halter är kvicksilver i fiskmuskel baserat på poolade prover om minst 10 abborrar.