Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PFOS i fisk

Indikator TEMA.3.1.25.1.16

PFOS (perfluoroktansulfonsyra) tillhör gruppen perfluorerade ämnen som sedan 1950-talet har använts i ett stort antal produkter som exempelvis impregneringsmedel för textilier, rengöringsmedel, skidvallor och brandsläckningsskum. Perflourerade ämnen har fått stor spridning i miljön.

Ämnet är sedan 2008, med vissa undantag, förbjudet i kemiska produkter och varor inom EU. Dessvärre har flera av de ämnen som använts för att ersätta PFOS visat sig ha liknande negativa effekter för hälsa och miljö. Perfluorerade ämnen är mycket svårnedbrytbart och ansamlas i djur.

På grund av höga halter PFOS i fisken avråder Stockholms stad från att äta fisk som är fångad i någon av åtta utpekade sjöar. Utpekade sjöar är Magelungen, Drevviken, Brunnsviken, Flaten, Årstaviken, Ulvsundasjön, Sicklasjön och Riddarfjärden. Avrådan gäller tills vidare.

2020 sänkte den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) kraftigt det hälsobaserade riktvärdet för det tolererbara veckointaget av PFAS. Livsmedelsverket har föreslagit att miljökvalitetsnormen för PFOS i fisk ska gälla som temporär åtgärdsnivå. Fisk från åtta av stadens sjöar och vattendrag överskrider miljökvalitetsnormen på 9,1 mikrogram PFOS per kilo fiskmuskel då jämförelse görs med ett medelvärde av de tre senaste undersökningsåren. Mot bakgrund av detta samt Efsa:s nya riktvärde avråder därför staden från konsumtion av fisk från de aktuella sjöarna. Detta ska dock inte ses som en avrådan från att fiska.

Halter av andra poly- och perflourerade ämnen, så kallade PFAS-ämnen, i fisk utöver PFOS finns i dokumentet över resultat från miljöförvaltningens miljögiftsövervakning av fisk.

PFOS i abborre, halt i muskel

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/kg)

0

Brunnsviken

2013

19

1

Brunnsviken

2014

6,9

2

Brunnsviken

2015

15

3

Brunnsviken

2016

7,2

4

Brunnsviken

2017

11

5

Brunnsviken

2018

5,5

6

Brunnsviken

2019

7,0

7

Brunnsviken

2020

31

8

Djurgårdsbrunnsviken

2010

30

9

Djurgårdsbrunnsviken

2011

9,0

10

Djurgårdsbrunnsviken

2012

7,4

11

Djurgårdsbrunnsviken

2013

17

12

Djurgårdsbrunnsviken

2014

4,8

13

Djurgårdsbrunnsviken

2015

17

14

Djurgårdsbrunnsviken

2016

4,0

15

Djurgårdsbrunnsviken

2017

16

16

Djurgårdsbrunnsviken

2018

3,5

17

Djurgårdsbrunnsviken

2019

3,3

18

Djurgårdsbrunnsviken

2020

6,2

19

Drevviken

2011

22

20

Drevviken

2013

30

21

Drevviken

2014

12

22

Drevviken

2015

29

23

Drevviken

2016

20

24

Drevviken

2017

37

25

Drevviken

2018

20

26

Drevviken

2019

18

27

Drevviken

2020

17

28

Flaten

2018

1,7

29

Flaten

2019

14

30

Flaten

2020

13

31

Görväln

2016

9,4

32

Judarn

2015

5,1

33

Judarn

2016

1,7

34

Judarn

2017

4,3

35

Judarn

2018

1,2

36

Judarn

2019

1,9

37

Judarn

2020

2,1

38

Lilla Värtan

2016

3,6

39

Lilla Värtan

2017

5,0

40

Lilla Värtan

2018

3,9

41

Lilla Värtan

2019

5,7

42

Lilla Värtan

2020

4,0

43

Långsjön

2015

5,7

44

Långsjön

2016

1,2

45

Långsjön

2017

5,4

46

Långsjön

2018

14

47

Långsjön

2019

9,2

48

Långsjön

2020

4,4

49

Magelungen

2015

51

50

Magelungen

2016

26

51

Magelungen

2017

36

52

Magelungen

2018

33

53

Magelungen

2019

72

54

Magelungen

2020

28

55

Riddarfjärden

2016

9,8

56

Riddarfjärden

2017

14

57

Riddarfjärden

2018

12

58

Riddarfjärden

2019

11

59

Riddarfjärden

2020

10

60

Råcksta Träsk

2015

8,8

61

Råcksta Träsk

2016

7,5

62

Råcksta Träsk

2017

9,7

63

Råcksta Träsk

2018

8,8

64

Råcksta Träsk

2019

8,5

65

Råcksta Träsk

2020

4,3

66

Sicklasjön

2019

22

67

Sicklasjön

2020

1,1

68

Trekanten

2017

11

69

Trekanten

2018

2,7

70

Trekanten

2019

5,1

71

Trekanten

2020

12

72

Ulvsundasjön

2015

15

73

Ulvsundasjön

2016

9,7

74

Ulvsundasjön

2017

15

75

Ulvsundasjön

2018

12

76

Ulvsundasjön

2019

16

77

Ulvsundasjön

2020

9,5

78

Årstaviken

2010

14

79

Årstaviken

2011

13

80

Årstaviken

2013

9,9

81

Årstaviken

2014

9,6

82

Årstaviken

2015

18

83

Årstaviken

2016

6,0

84

Årstaviken

2017

17

85

Årstaviken

2018

15

86

Årstaviken

2019

12

87

Årstaviken

2020

11

88

Ältasjön

2019

2,4

89

Ältasjön

2020

1,9

90

Fiskarfjärden (n)

2016

7,7

Datakälla: För att motsvara god kemisk status ska halter i fisk vara <9,1 µg/kg i sjöar och kustvatten.

Kommentar

Redovisade halter är PFOS i fiskmuskel baserat på poolade prover med minst 10 abborrar. Halter år 2010-2014 är omräknade halter i fiskmuskel baserat på uppmätt halt i lever enlig omvandlingsfaktor (Faxneld S., Danielsson S., Nyberg E. (2014) Distribution of PFAS in liver and muscle of herring, perch, cod, eelpout, arctic char, and pike from limnic and marine environments in Sweden. Report 9:2014. Swedish Museum of Natural History.)

Vid den senaste mätningen gjord år 2020, uppvisade majoriteten av de undersökta vattenförekomsterna inom Stockholm stad höga halter av PFOS. Mycket höga halter har påträffats i Magelungen, vilket med stor sannolikhet beror på att brandövningar med brandsläckningsskum innehållandes PFOS har förekommit vid Ågesta som är lokaliserat uppströms i sjösystemet.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-06-28