Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dag- och spolvattenrening i Klara- och Blekholmstunneln

Åtgärd TEMA.3.1.19.3.1

Dagvatten från Blekholmstunnelns och Klaratunnelns trafikytor innehåller alltför mycket föroreningar (tungmetaller, korrosions- och förslitningsprodukter från fordon, beläggningsmaterial, olja m.m.). Detta dagvatten leds tillsammans med spillvatten i det kombinerade ledningssystemet till reningsverken och förorenar där avloppsslammet.

Enligt Stockholms stads dagvattenstrategi får inte avloppsvatten från spolning av vägtunnlar ledas till recipienter eller avloppsreningsverk utan föregående rening. I syfte att rena detta vatten har därför en sedimenteringsanläggning uppförts i det befintliga serviceutrymmet mellan Blekholmstunnelns norr- och södergående tunnelrör. En ombyggnation har också gjorts av pumpstationerna som hör till Klaratunneln. Projektet har varit finansierat av Miljömiljarden.

Resultat

Ombyggnadsarbetena påbörjades 2005. Arbetena med Klaratunneln blev färdiga 2006, tre befintliga pumpstationer för vägdagvatten används som sedimenteringsmagasin. Anläggandet av en reningsanläggning för dag- och spolvatten i Blekholmstunneln blev klart sommaren 2009. Under hösten 2009 genomfördes mätningar för att utvärdera anläggningens funktion.

De föroreningar som man önskade avlägsna specificerades i projektbeskrivningen. Önskad reningseffektivitet i sedimenteringsmagasinet har också specificerats i projektbeskrivningen (80-90%). För att undersöka om projektmålet har uppfyllts efter driftsättning av anläggningen genomfördes provtagningar och analys av inkommande respektive utgående vatten. För samtliga ämnen som analyserades uppnåddes önskad reningseffekt, med undantag för totalkväve. En stor del av totalkvävet finns i vatten som lösta joner och befinner sig i vattnet i vätskefas. Därav sedimenterar och avskiljs inte totalkväve i vatten på samrna sätt som de andra föroreningarna.

Läs mer om utvärderingen i slutrapporten för projektet samt bilagor, se länkar nedtill.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2022-02-02