Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PFOS i fisk

Ulvsundasjön, nedströms Huvudstabron. Foto: Jenny Pirard.
Ulvsundasjön, nedströms Huvudstabron. Foto: Jenny Pirard.
Indikator TEMA.3.1.9.2.1.17

PFOS (perfluoroktansulfonsyra) tillhör gruppen perfluorerade ämnen som sedan 1950-talet har använts i ett stort antal produkter som exempelvis impregneringsmedel för textilier, rengöringsmedel, skidvallor och brandsläckningsskum. Perflourerade ämnen har fått stor spridning i miljön.

Ämnet är sedan 2008, med vissa undantag, förbjudet i kemiska produkter och varor inom EU. Dessvärre har flera av de ämnen som använts för att ersätta PFOS visat sig ha liknande negativa effekter för hälsa och miljö. Perfluorerade ämnen är mycket svårnedbrytbart och ansamlas i djur.

Fiskar i vissa sjöar kan ha för höga halter av PFOS

På grund av höga halter PFOS i fisken avråder Stockholms stad från att äta fisk som är fångad i Magelungen.

Fisk från Brunnsviken, Ulvsundasjön, Riddarfjärden, Årstaviken, Görväln, Drevviken, Flaten, Trekanten och Sicklasjön bör inte ätas mer än 2-3 gånger per år. Rekommendationerna gäller tills vidare.

Sänkta gränsvärden för veckointaget av PFAS

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) sänkte 2020 kraftigt det hälsobaserade riktvärdet för det tolererbara veckointaget av PFAS. Livsmedelsverket har föreslagit att miljökvalitetsnormen för PFOS i fisk ska gälla som temporär åtgärdsnivå.

Fisk från tio av stadens sjöar och vattendrag överskrider miljökvalitetsnormen på 9,1 mikrogram PFOS per kilo fiskmuskel då jämförelse görs med ett medelvärde av de tre senaste undersökningsåren.

Mot bakgrund av detta, samt Efsa:s nya riktvärde, har Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat om särskilda kostrekommendationer för egenfångad fisk från de aktuella sjöarna. Detta ska dock inte ses som en avrådan från att fiska.

Resultat från undersökning av PFOS i konsumtionsfisk finns i en rapport från 2022

Halter av andra poly- och perflourerade ämnen, så kallade PFAS-ämnen, i fisk utöver PFOS finns i dokumentet över resultat från miljöförvaltningens miljögiftsövervakning av fisk.

Fler generella kostråd gällande insjöfisk finner du på Livsmedelsverkets webbplats.

PFOS i abborre, halt i muskel

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/kg)

0

Brunnsviken

2013

19

1

Brunnsviken

2014

6,9

2

Brunnsviken

2015

16

3

Brunnsviken

2016

7,2

4

Brunnsviken

2017

11

5

Brunnsviken

2018

5,5

6

Brunnsviken

2019

7,0

7

Brunnsviken

2020

31

8

Brunnsviken

2021

89

9

Brunnsviken

2022

11

10

Djurgårdsbrunnsviken

2010

30

11

Djurgårdsbrunnsviken

2011

9,0

12

Djurgårdsbrunnsviken

2012

7,4

13

Djurgårdsbrunnsviken

2013

17

14

Djurgårdsbrunnsviken

2014

4,8

15

Djurgårdsbrunnsviken

2015

17

16

Djurgårdsbrunnsviken

2016

4,0

17

Djurgårdsbrunnsviken

2017

16

18

Djurgårdsbrunnsviken

2018

3,5

19

Djurgårdsbrunnsviken

2019

3,3

20

Djurgårdsbrunnsviken

2020

6,2

21

Djurgårdsbrunnsviken

2021

15

22

Djurgårdsbrunnsviken

2022

2,8

23

Drevviken

2011

22

24

Drevviken

2013

30

25

Drevviken

2014

12

26

Drevviken

2015

29

27

Drevviken

2016

20

28

Drevviken

2017

37

29

Drevviken

2018

20

30

Drevviken

2019

18

31

Drevviken

2020

17

32

Drevviken

2021

25

33

Drevviken

2022

8,9

34

Fiskarfjärden

2016

7,7

35

Fiskarfjärden

2022

7,5

36

Flaten

2018

1,7

37

Flaten

2019

14

38

Flaten

2020

13

39

Flaten

2021

18

40

Flaten

2022

21

41

Görväln

2016

9,4

42

Görväln

2021

20

43

Görväln

2022

4,3

44

Judarn

2015

5,1

45

Judarn

2016

1,7

46

Judarn

2017

4,3

47

Judarn

2018

1,2

48

Judarn

2019

1,9

49

Judarn

2020

2,1

50

Judarn

2021

5,2

51

Judarn

2022

2,0

52

Lilla Värtan

2016

3,6

53

Lilla Värtan

2017

5,0

54

Lilla Värtan

2018

3,9

55

Lilla Värtan

2019

5,7

56

Lilla Värtan

2020

4,0

57

Lilla Värtan

2021

13

58

Lilla Värtan

2022

3,7

59

Långsjön

2015

5,7

60

Långsjön

2016

1,1

61

Långsjön

2017

5,4

62

Långsjön

2018

14

63

Långsjön

2019

9,2

64

Långsjön

2020

4,4

65

Långsjön

2021

9,0

66

Långsjön

2022

5,1

67

Magelungen

2015

51

68

Magelungen

2016

26

69

Magelungen

2017

36

70

Magelungen

2018

33

71

Magelungen

2019

72

72

Magelungen

2020

28

73

Magelungen

2021

54

74

Magelungen

2022

24

75

Riddarfjärden

2016

9,8

76

Riddarfjärden

2017

14

77

Riddarfjärden

2018

12

78

Riddarfjärden

2019

11

79

Riddarfjärden

2020

10

80

Riddarfjärden

2021

23

81

Riddarfjärden

2022

6,4

82

Råcksta Träsk

2015

8,8

83

Råcksta Träsk

2016

7,5

84

Råcksta Träsk

2017

9,7

85

Råcksta Träsk

2018

8,8

86

Råcksta Träsk

2019

8,5

87

Råcksta Träsk

2020

4,3

88

Råcksta Träsk

2021

9,8

89

Råcksta Träsk

2022

5,9

90

Sicklasjön

2019

22

91

Sicklasjön

2020

1,1

92

Sicklasjön

2021

29

93

Sicklasjön

2022

8,4

94

Trekanten

2017

11

95

Trekanten

2018

2,7

96

Trekanten

2019

5,1

97

Trekanten

2020

12

98

Trekanten

2021

14

99

Trekanten

2022

3,9

100

Ulvsundasjön

2015

15

101

Ulvsundasjön

2016

9,7

102

Ulvsundasjön

2017

15

103

Ulvsundasjön

2018

12

104

Ulvsundasjön

2019

16

105

Ulvsundasjön

2020

9,5

106

Ulvsundasjön

2021

12

107

Ulvsundasjön

2022

3,8

108

Årstaviken

2010

14

109

Årstaviken

2011

13

110

Årstaviken

2013

9,9

111

Årstaviken

2014

9,6

112

Årstaviken

2015

18

113

Årstaviken

2016

6,0

114

Årstaviken

2017

17

115

Årstaviken

2018

15

116

Årstaviken

2019

12

117

Årstaviken

2020

11

118

Årstaviken

2021

16

119

Årstaviken

2022

2,3

120

Ältasjön

2019

2,4

121

Ältasjön

2020

1,9

122

Ältasjön

2021

3,2

123

Ältasjön

2022

2,2

Datakälla: Miljöförvaltningens miljögiftsövervakning

Kommentar

Vid den senaste mätningen gjord år 2020, uppvisade majoriteten av de undersökta vattenförekomsterna inom Stockholm stad höga halter av PFOS. Mycket höga halter har påträffats i Magelungen, vilket bland annat beror på övningar med brandsläckningsskum som har förekommit vid Ågesta, uppströms i sjösystemet.

Redovisade halter är PFOS i fiskmuskel baserat på poolade prover med minst 10 abborrar. Halter år 2010-2014 är omräknade halter i fiskmuskel baserat på uppmätt halt i lever enlig omvandlingsfaktor (Faxneld S., Danielsson S., Nyberg E. (2014) Distribution of PFAS in liver and muscle of herring, perch, cod, eelpout, arctic char, and pike from limnic and marine environments in Sweden. Report 9:2014. Swedish Museum of Natural History.)