Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bottenfauna - sammanvägd statusbedömning

Indikator TEMA.3.1.9.2.2.35

Statusbedömningen av bottenfauna i sjöar görs med hjälp av tre parametrar: ASPT och MILA-index för den bottenfauna som lever i strandzonen (litoralen), och BQI-index för den bottenfauna som lever i de djupa delarna av sjön (profundalen). Indexen visar på olika arters känslighet för påverkan av t.ex. näringsämnen, organiska föroreningar, försurning, låga syrgashalter och förändrade livsmiljöer.

Sammanvägd expertbedömning av status för bottenfauna.

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Brunnsviken

2016

Dålig

1

Brunnsviken

2020

Otillfredsställande

2

Bällstaviken

2019

Otillfredsställande

3

Bällstaån

2021

Otillfredsställande

4

Bällstaån

2022

Otillfredsställande

5

Djurgårdsbrunnsviken

2020

Dålig

6

Drevviken

2013

Otillfredsställande

7

Drevviken

2017

Otillfredsställande

8

Drevviken

2020

Otillfredsställande

9

Drevviken

2023

Otillfredsställande

10

Fiskarfjärden

2013

Måttlig

11

Fiskarfjärden

2023

Måttlig

12

Flaten

2013

Måttlig

13

Flaten

2017

God

14

Flaten

2020

God

15

Flaten

2023

Måttlig

16

Igelbäcken

2016

Måttlig

17

Igelbäcken

2019

Måttlig

18

Judarn

2013

Måttlig

19

Judarn

2017

Måttlig

20

Judarn

2020

God

21

Judarn

2023

God

22

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2016

God

23

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2019

Hög

24

Kyrksjön

2013

Måttlig

25

Kyrksjön

2017

Måttlig

26

Kyrksjön

2020

God

27

Kyrksjön

2023

God

28

Laduviken

2023

God

29

Lillsjön

2017

Otillfredsställande

30

Lillsjön

2020

Otillfredsställande

31

Lillsjön

2023

Otillfredsställande

32

Långsjön

2013

Måttlig

33

Långsjön

2017

Måttlig

34

Långsjön

2020

God

35

Långsjön

2023

God

36

Magelungen

2013

Måttlig

37

Magelungen

2017

Otillfredsställande

38

Magelungen

2020

Dålig

39

Magelungen

2023

Otillfredsställande

40

Riddarfjärden

2013

Måttlig

41

Riddarfjärden

2017

Otillfredsställande

42

Riddarfjärden

2020

Otillfredsställande

43

Riddarfjärden

2023

Måttlig

44

Råcksta Träsk

2017

Otillfredsställande

45

Råcksta Träsk

2020

Otillfredsställande

46

Råcksta Träsk

2023

Otillfredsställande

47

Sicklasjön

2023

Otillfredsställande

48

Trekanten

2005

Otillfredsställande

49

Trekanten

2017

Otillfredsställande

50

Trekanten

2020

Hög

51

Trekanten

2023

Otillfredsställande

52

Ulvsundasjön

2013

God

53

Ulvsundasjön

2016

Måttlig

54

Ulvsundasjön

2017

Måttlig

55

Ulvsundasjön

2019

Måttlig

56

Årstaviken

2013

Otillfredsställande

57

Årstaviken

2017

Otillfredsställande

58

Årstaviken

2020

Otillfredsställande

59

Årstaviken

2023

Otillfredsställande

60

Ältasjön

2023

Dålig

61

Bällstaviken.Ulvsundasjön

2019

Otillfredsställande

Kommentar

Den sammanvägda bedömningen redovisar statusklassningen för profundalen i de fall prov tagits i både profundalen och litoralen. Den senaste undersökningen från 2023 visar på ett bottenvatten med låga syrehalter i samtliga sjöar och bottenfaunasamhällen som är tydligt påverkade av övergödning. Den strandnära bottenfaunan var däremot generellt opåverkad och statusen visade på god eller hög med avseende på näringsämnen och surhet. Vid de mindre sjöarnas litoralstationer anses vissa bedömningar vara gränsfall då viss näringspåverkan misstänks föreligga.

Det går inte att se några tydliga trender mellan åren för de olika sjöarna utan resultaten liknar tidigare undersökningar. I två av de undersökta Mälarvikarna, Riddarfjärden och Årstaviken, fanns indikationer om miljögifter i sedimenten baserat på missbildade djur. I Mälarens vatten påträffades tre främmande arter varav två är klassade att ha hög eller mycket hög risk för invasivitet i Sverige.