Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klorofyll a, sjöar

Indikator TEMA.3.1.9.2.3.9

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt, men inte särskilt exakt, mått på mängden alger i vattnet.

Klorofyll klassas som en ekologisk kvot (EK), vilket baseras på ett individuellt referensvärde för var sjö. Klassgränserna för klorofyll beror på sjöns vattentyp, vilket baseras bland annat på medeldjup, humusinnehåll och var i Sverige sjön ligger.

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Bällstaviken

 38

2023

1

Drevviken

 22

2023

2

Fiskarfjärden

 41

2023

3

Flaten

 1,8

2023

4

Görväln

 44

2023

5

Isbladskärret

 58

2023

6

Judarn

 3,9

2023

7

Karlbergskanalen, Klara Sjö

 55

2023

8

Kyrksjön

 8,7

2023

9

Laduviken

 33

2023

10

Lappkärret

 70

2023

11

Lillsjön

 140

2023

12

Långsjön

 59

2023

13

Magelungen

 13

2023

14

Riddarfjärden

 32

2023

15

Råcksta Träsk

 52

2023

16

Rödstensfjärden

 41

2023

17

Sicklasjön

 13

2023

18

Spegeldammen

 36

2023

19

Trekanten

 4,2

2023

20

Ulvsundasjön

 32

2023

21

Årstaviken

 22

2023

22

Ältasjön

 41

2023

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Av de 23 redovisade vattenområdena är fyra grunda småvatten som inte är klassade som vattenförekomster. De flesta av Stockholms sjöar uppnår inte god status med avseende på klorofyll. De mycket höga klorofyllhalterna i Mälarvikarna 2021 beror på att det vid provtagningstillfället var en kraftig algblomning som sträckte sig över hela östra Mälaren. Minskningen av klorofyll i Trekanten och Sicklasjön kan sannolikt kopplas till att sjöarna har aluminiumbehandlats. Fastläggning av fosfor i de djupare bottnarna genom kemisk fällning bidrar till att minska algblomningar.