Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Växtplankton i sjöar - sammanvägd statusbedömning

Indikator TEMA.3.1.27.2.3.5

Växtplanktonsamhället påverkas av faktorer som näring, temperatur, siktdjup och hur fisk- och djurplanktonsamhället ser ut. Därför undersöks både artsammansättning, artantal, andel cyanobakterier, biovolym och klorofyll.

För att bedöma vattenkvaliteten baserat på mätningar av växtplankton görs en samlad bedömning av tre huvudparametrar; biomassa, klorofyll a och växtplanktontrofiskt index (PTI). För att bedöma statusen räknas alla parametrar om till ekologiska kvoter (EK) som sedan sammanställs till en sammantagen status. Här presenteras den sammanvägda statusbedömningen. Mer information om de enskilda parametrarna finns i rapporterna från miljöövervakningen.

Växtplankton i sjöar - sammanvägd statusbedömning

Rad-id Vattenområde Senaste värdet Datum

0

Lillsjön

Dålig

2019

1

Långsjön

Dålig

2019

2

Ältasjön

Dålig

2019

3

Sicklasjön

Otillfredsställande

2018

4

Magelungen

Otillfredsställande

2019

5

Drevviken

Otillfredsställande

2019

6

Kyrkfjärden

Måttlig

2019

7

Råcksta Träsk

Måttlig

2019

8

Trekanten

Måttlig

2019

9

Laduviken

Måttlig

2019

10

Judarn

God

2019

11

Ulvsundasjön

God

2019

12

Kyrksjön

God

2019

13

Fiskarfjärden

God

2019

14

Flaten

Hög

2019

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig

1

 Otillfedsställande

2

 Måttlig

3

 God

4

 Hög