Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Växtplankton i sjöar - sammanvägd statusbedömning

Indikator TEMA.3.1.27.2.3.5

Växtplanktonsamhället påverkas av faktorer som näring, temperatur, siktdjup och hur fisk- och djurplanktonsamhället ser ut. Därför undersöks både artsammansättning, artantal, andel cyanobakterier, biovolym och klorofyll.

För att bedöma vattenkvaliteten baserat på mätningar av växtplankton görs en samlad bedömning av tre huvudparametrar; biomassa, klorofyll a och växtplanktontrofiskt index (PTI). För att bedöma statusen räknas alla parametrar om till ekologiska kvoter (EK) som sedan sammanställs till en sammantagen status. Här presenteras den sammanvägda statusbedömningen. Mer information om de enskilda parametrarna finns i rapporterna från miljöövervakningen.

Växtplankton i sjöar - sammanvägd statusbedömning

Senaste värdet:
God (2019).
Utgångsvärde:
God (2013).

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig

1

 Otillfedsställande

2

 Måttlig

3

 God

4

 Hög