Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Växtplankton - sammanvägd statusbedömning

Indikator TEMA.3.1.27.2.3.5

Växtplanktonsamhället påverkas av faktorer som näring, temperatur, siktdjup och hur fisk- och djurplanktonsamhället ser ut. Därför undersöks både artsammansättning, artantal, andel cyanobakterier, biovolym och klorofyll.

För att bedöma vattenkvaliteten baserat på mätningar av växtplankton i sjöar görs en samlad bedömning av tre huvudparametrar; biomassa, klorofyll a och växtplanktontrofiskt index (PTI). Dessa tre parametrar visar på näringsförhållandena i vattnet och vägs samman för att undvika att en av de tre får alltför stort genomslag. Därefter beräknas en ekologisk kvot som sedan sammanställs till en sammantagen status. Här presenteras den sammanvägda statusbedömningen. Mer information om de enskilda parametrarna finns i rapporterna från miljöövervakningen.

Växtplankton - sammanvägd statusbedömning

Rad-id Vattenområde Senaste värdet Datum

0

Drevviken

Dålig

2020

1

Lillsjön

Dålig

2020

2

Långsjön

Dålig

2020

3

Ältasjön

Dålig

2019

4

Sicklasjön

Otillfredsställande

2018

5

Kyrksjön

Måttlig

2020

6

Magelungen

Måttlig

2020

7

Råcksta Träsk

Måttlig

2020

8

Fiskarfjärden

God

2020

9

Flaten

God

2020

10

Judarn

God

2020

11

Kyrkfjärden

God

2020

12

Trekanten

God

2020

13

Ulvsundasjön

God

2020

14

Brunnsviken

God

2020

15

Laduviken

Hög

2020

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig

1

 Otillfedsställande

2

 Måttlig

3

 God

4

 Hög