Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bens(b)fluoranten i ytvatten

Indikator TEMA.3.3.8.2.9

Bens(b)fluoranten är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Bens(b)fluoranten i ytvatten - årsmaxvärde

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Bällstaån

 0,0217

2021

1

Drevviken

 0,0128

2021

2

Riddarfjärden

 0,0118

2020

3

Magelungen

 0,0105

2020

4

Sicklasjön

 0,0092

2020

5

Saltsjön

 0,0075

2021

6

Brunnsviken

 0,0050

2021

7

Årstaviken

 0,0047

2021

8

Långsjön

 0,0046

2021

9

Trekanten

 0,0043

2021

10

Judarn

 0,0041

2021

11

Lilla Värtan

 0,0033

2020

12

Ulvsundasjön

 0,0033

2021

13

Råcksta Träsk

 0,0032

2021

14

Flaten

 0,0030

2020

15

Kyrksjön

 0,0030

2021

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad

Kommentar

Halten av bens(b)fluoranten i sjöar och kustvatten ska vara <0,017 µg/l (maxhalt) för att motsvara god kemisk status.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Ej god

>0,0170 µg/l

1

 God

<0,0170 µg/l