Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fiskar

Simmande abborre
Abborre. Foto: Tony Holm / Azote
Tema TEMA.4.3.2

Stockholms vatten är hem för många olika fiskarter. Till de vanligaste hör abborre, gädda, löja, mört, braxen, björkna, gös, öring, sutare, nors, strömming och gärs. Men ovanligare arter kan också hittas, så som grönlingen i Igelbäcken på Järvafältet. Norrström, som utgör kontakt mellan Mälaren och Östersjön, är ett av landets fiskrikaste vattendrag och nyttjas av ett 30-tal arter, däribland olika laxfiskar.

Tillståndet för Stockholms fiskar

Tillståndet för fiskarna i Stockholms stad varierar mellan olika arter och beror av många olika faktorer. På vissa håll i staden har höga halter av hormonstörande ämnen, tungmetaller, och PFAS/PFOS (fluorerade ämnen) hittats i fisken. Detta påverkar fiskarnas fortplantning och hälsa, och det rekommenderas att vi människor inte äter fiskar från dessa sjöar.

Tillgången på livsmiljöer för reproduktion, lek och generell överlevnad för fisk är i nuläget inte optimal. Många av stadens fiskar är beroende av grunda, vegetationsrika och ostörda områden för lek, uppväxt och skydd. Dessa områden är idag exploaterade i hög grad i form av bland annat hamnar, båtplatser, och strandexploatering. Men lyckligtvis finns det områden som har kvar höga reproduktionsvärden för många av fiskarterna, så som Lillsjön, Årsta holmar, Djurgårdens vassar, kanalen ut mot Isbladsviken, samt grundområden runt Långholmen. Ulvsundasjön är också ett viktigt lekområde, speciellt för gösen som under sin lekperiod vandrar dit för att sedan ta sig tillbaka till sina jaktmarker runt Mälarhöjden, Sätra, och Hässelby.

Stockholms stad jobbar aktivt för att stödja och förbättra livsmöjligheterna för fiskarterna, så som den ovanliga grönlingen. Bland annat genom att sätta ut risvasar för att skapa lek- och uppväxtplatser. Läs gärna mer om vårt arbete bland åtgärderna och länkarna nedan.

Provfiske

Vattendirektivets införande har medfört att fisk utgör en av kvalitetsfaktorerna som ligger till grund för bedömningen av ekologisk status. Målsättningen med fiskövervakningen är att beskriva sjöarnas fiskesamhällen och hur de förändras över tiden samt utifrån provfiskeresultaten göra en bedömning av miljötillståndet i sjöarna och vattendragen.

Miljöförvaltningen provfiskar ett tiotal av stadens sjöar minst vart sjätte år. Sjöarna Flaten, Långsjön och Trekanten provfiskas på uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall vartannat eller vart tredje år. Syftet med provfiskena är statusbedömning men också att följa upp genomförda åtgärder, bland annat fällning av fosfor i bottensediment. Även i Ältasjön genomförs regelbundna provfisken men där är den lokala föreningen Ältens Fiskeklubb ansvarig. Regelbundna elfisken genomförs också i Igelbäcken, Bällstaån och Forsån. Samtliga provfiskerapporter återfinns under fliken Dokument nedan.

Rad-id Titel År Utgivare

2023

0

Provfiske i Flaten och Trekanten 2023 (4,31 MB)

2023

2023

1

Provfiske i Sicklasjön och Ältasjön m fl 2023 (5,37 MB)

2023

2023

2

Provfiske i Fiskarfjärden och Riddarfjärden 2023 (3,79 MB)

2023

2022

3

Provfiske i Brunnsviken, Magelungen och Årstaviken 2022 (3,49 MB)

2022

2021

4

Provfiske i Långsjön och Trekanten 2021 (816 kB)

2021

2021

5

Provfiske i Ulvsundasjön, Lillsjön och Drevviken 2022 (6,37 MB)

2021

2020

6

Provfiske i Judarn, Kyrksjön och Råcksta träsk 2020 (15,5 MB)

2020

Naturvatten

2019

7

Provfiske i Flaten 2019 (571 kB)

2019

2015

8

Nätprovfiske i Drevviken 2015 (0,98 MB)

2015

2018

9

Provfiske i Magelungen och Laduviken 2018 (16,9 MB)

2018

2018

10

Provfiske i Långsjön 2018 (4,40 MB)

2018

2017

11

Provfiske och vegetationskartering i Riddarfjärden 2017 (3,78 MB)

2017

Naturvatten

2016

12

Provfiske i Brunnsviken 2016 (2,03 MB)

2016

Sportfiskarna

2012

13

Provfiske i Judarn, Kyrksjön och Laduviken 2012 (0,5 MB)

2012

2015

14

Provfiske i Ulvsundasjön 2015 (906 kB)

2015

2010

15

Provfiske i Råcksta Träsk 2010 (0,4 MB)

2010

2007

16

Provfiske Långsjön, Trekanten, Flaten & Lillsjön 2006-2007 (3,1 MB)

2007

Sportfiskarna

2014

17

Provfiske i Ältasjön 1996-2014 (1 MB)

2014

Ältens fiskeklubb

2012

18

Provfiske i Årstaviken 2012 (0,5 MB)

2012

2016

19

Provfiske i Årstaviken 2016 (2,68 MB)

2016

Sportfiskarna

2008

20

Provfisken 2008 i Flaten, Långsjön och Trekanten (0,3 MB)

2008

Sportfiskarna

2009

21

Provfisken 2009 i Flaten, Långsjön och Trekanten (0,6 MB)

2009

Sportfiskarna

2010

22

Provfiske i Långsjön 2010 (0,5 MB)

2010

2016

23

Provfiske i Judarn, Råcksta träsk och Kyrksjön 2016 (1,83 MB)

2016

Sportfiskarna

2016

24

Provfiske i Trekanten, Flaten och Långssjön 2016 (1,47 MB)

2016

Sportfiskarna

2014

25

Provfiske i Magelungen, Trekanten, Lillsjön och Råcksta träs (2,9 MB)

2014

2011

26

Provfisken i Långsjön, Trekanten och Flaten 2011 (1,5 MB)

2011

2012

27

Provfiske i Trekanten 2012 (0,8 MB)

2012

Kontakt
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2024-02-08