Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Växtplankton - sammanvägd statusbedömning

Indikator TEMA.3.1.9.2.3.5

Växtplanktonsamhället påverkas av faktorer som näring, temperatur, siktdjup och hur fisk- och djurplanktonsamhället ser ut. Därför undersöks både artsammansättning, artantal, andel cyanobakterier, biovolym och klorofyll.

För att bedöma vattenkvaliteten baserat på mätningar av växtplankton i sjöar görs en samlad bedömning av tre huvudparametrar; biomassa, klorofyll a och växtplanktontrofiskt index (PTI). Dessa tre parametrar visar på näringsförhållandena i vattnet och vägs samman för att undvika att en av de tre får alltför stort genomslag. Därefter beräknas en ekologisk kvot som sedan sammanställs till en sammantagen status. Här presenteras den sammanvägda statusbedömningen som är ett medelvärde av de senaste tre årens mätningar. Mer information om de enskilda parametrarna finns i rapporterna från miljöövervakningen.

Växtplankton - sammanvägd statusbedömning

Senaste värdet:
God (2022).
Utgångsvärde:
Måttlig (2016).

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig

1

 Otillfedsställande

2

 Måttlig

3

 God

4

 Hög