Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvatten- och skyfallshantering i Rålambshovsparken

Dagvatten- och skyfallsanläggning i Rålambshovsparken
Regnparken, dagvatten- och skyfallshantering i Rålambshovsparken. Foto: Magnus Sannebro
Åtgärd TEMA.3.1.10.3.11

Våren 2017 startade arbetet med att utveckla delar av Rålambshovsparken för att bättre kunna ta hand om dagvatten och skyfall. Åtgärderna är ett led i stadens arbete med att stärka grönstrukturen för att möta klimatförändringarna.

Bakgrund

Stockholms stads skyfallsmodell visar att stora regnmängder kommer att samlas i Rålambshovsparkens lågpunkter, dels på grund av tillrinning från omgivande områden men också genom ytavrinning inom själva parken.

Parken omges av flera stora vägar, viktig infrastruktur och bebyggelse. I händelse av kraftiga regn kommer parken vara en viktig plats för att ta hand om vatten och därmed hindra skador på kringliggande hus och infrastruktur. Parken är översvämningskänslig och det uppstår situationer årligen då vatten blir stående även vid måttliga regn. Det har därför funnits ett behov av att förbättra dagvattenhanteringen i parken för att kunna fördröja och leda mycket vatten, och samtidigt göra det på ett kontrollerat sätt som bidrar till ökade rekreativa värden och stärkta ekosystemtjänster.

Projektet är det första exemplet på mer omfattande åtgärder för anpassning till större regnmängder i en central park i Stockholms stad.

Målbild för dagvatten- och skyfallshanteringen i parken

  • Hålla aktivitetsytor och gångstråk så torra som möjligt under vardagliga regn.
  • Minska erosion i parken vid kraftiga regn och skyfall.
  • Minska föroreningsbelastningen på Riddarfjärden genom att rena förorenat trafikdagvatten redan vid inloppen till parken.
  • Minska belastningen på det befintliga ledningsnätet genom att ta hand om vatten i öppna lösningar.
  • Dämpa effekter av skyfall och kraftiga regn i ett system av lösningar.
  • Stärka ekosystemtjänsterna i parken och ge mervärden till parkens besökare.

Projektet har utöver Stockholms stads klimatinvesteringar även beviljats stöd från Boverkets projekt ”Grönare städer", läs mer här.

Resultat

Genomförda åtgärder

Projektet består av tre delar som kallas Skyfallsdammen, Regnparken och Utloppet. Skyfallsdammen och Regnparken är placerade på ömse sidor om Lilla Västerbron, Utloppet är lokaliserat längst ner i parken mot Riddarfjärden.

Skyfallsdammen
Anläggningen är utformad som en sänka med en hårdgjord yta för spontanidrott. Ett tråg och ett svackdicke leder vatten och minskar erosion. Vid nederbörd större än 10-årsregn samlas vatten på spelplanen som kan översvämmas. Ett krossmagasin under planen underlättar infiltration. Närliggande gräsytor har vallats in och skålats. Nya sittgradänger, träd, buskar och ängsmark skapar mervärden.

Regnparken
Dagvatten från närliggande vägar leds till en stor växtbädd, ett så kallat biofilter, där det fördröjs och renas. Biofiltret är dimensionerat för 2-årsregn. Vid större regn bräddar vattnet och samlas i en torrdamm (en skålad och invallad gräsmatta). Murar, rännor, sittplatser, vattenspeglar, blommor, buskar och ängsmark skapar mervärden. Under 2023 har avrinningen av dagvatten från Lilla Västerbrons trafikytor kopplats till Regnparkens biofilter, för att ytterligare avlasta det befintliga ledningsnätet.

Utloppet
Åtgärden är koncentrerad längst ner i parken, nära Riddarfjärden. Höjder på gräsmattor samt kantstenar över Smedsuddsvägen har justeras så att skyfall lättare kan rinna ut och vidare till Riddarfjärden. Vid stranden har ytliga föroreningar sanerats.

Uppnådda resultat

Tillsammans tar anläggningarna hand om dagvatten från de hårdgjorda ytorna vid Västerbroplan, Västerbronedfarten, Gjörwellsgatan och Lilla Västerbron. De är utformade och placerade så att övriga ytor i parken hålls torrare. Projektet visar att det går att hitta lösningar för omhändertagande av stora regn och dagvatten, på ett sätt som ger mervärden till parkmiljön och till alla besökare samtidigt som ledningsnätet avlastas och stora regnmängder kontrolleras.

Rålambshovsparken är en viktig park ur kulturhistoriskt hänseende och oerhört välbesökt, det har varit en angelägen uppgift att gestalta lösningarna på ett sätt som är förenligt med kulturhistoriska krav och inte gör avkall på sociala värden.

Dokumentation

Under arbetets gång har en rad olika dokument tagits fram. Några av dessa listas under "Dokument" nedan, där du kan ladda hem dem som Pdf-filer. Här finns bland annat Gestaltningsprogram och Slutrapport. En särskild Skötselplan för dagvatten- och skyfallsanläggningarna i parken har också tagits fram. Under "Mer information" kan du också läsa en översiktlig beskrivning av Stockholms skyfallsmodell.

Ansvarig organisation
  • Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Kontakt
Uppdaterad: 2024-01-18