Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Koppar i rötslam

Indikator TEMA.6.21.7

Kopparkoncentrationen i slam är en bra indikator på övergången från koppar till alternativa material i tappvattensystem. Slammets innehåll av koppar utgörs till stor del, mer än 50 procent, av korrosionsprodukter från tappvattensystem.

Medelkoncentration av koppar i rötslam.

Datakälla: Stockholm Vatten
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
376 mg/kg ts (2023).
Utgångsvärde:
400 mg/kg ts (2000).
Gränsvärde:
600 mg/kg ts (2030).

Kommentar

Kopparhalten i slammet har varit stabil i flera år fram till år 2008. Därefter ökade halten för att de senaste åren minska igen. Orsaken till ökningen runt år år 2010 är oklar. Korrosion av kopparledningar och armaturer är den dominerande källan till koppar i slammet.

I en av tunnlarna till Bromma reningsverk (Hässelbytunneln) har det tidvis varit förhöja kopparhalter. Även i det renade utgående vattnet från Bromma har kopparhalten stundom varit högre än normalt. Spårning gjordes under år 2016 men källan påträffades inte.

Det nuvarande gränsvärdet för koppar vid användning av slam för jordbruksändamål, är satt till 600 mg/kg ts, vilket både Bromma och Henriksdal uppfyller.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2024-04-10