Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillsyn av vägar och större parkeringar

Aktivitet TEMA.3.1.26.2.A2(5)

Dagvatten från vägar och större parkeringar kan ha en stor påverkan på Drevviken och dagvattenhanteringen behöver därför klargöras. Målsättningen är att minska föroreningsbelastningen genom att dagvattnet fördröjs och renas före avledning. Det finns behov av tillsyn med särskilt fokus på trafikdagvatten, vilket inkluderar både vägar och befintliga dagvattenreningsanläggningar.

Tillsynen bör rikta in sig på kommunala vägar med hög trafikbelastning, vägar som Trafikverket är huvudman för och större parkeringar. Miljöförvaltningen i Stockholms stad har inlett ett tillsynsarbete med att begära information från trafikkontoret gällande dagvattenhantering längs de mest högtrafikerade kommunala vägarna. Detta arbete görs över hela staden och i ett första skede gäller detta för vägar med ett fordonsflöde på >20 000 ÅDT.

Väghållaren kan behöva föreläggas om att utreda vilken påverkan trafikdagvattnet har på Drevviken samt genomföra reningsåtgärder vid vägsträckor de ansvarar för. Exempelvis kan stänkskärmar behöva sättas upp på vägar som passerar över vattendrag, bland annat Nynäsvägen (väg 73) där den går över Lissmaån. I samband med tillsynsärenden bör både verksamhetsutövare, markägare och eventuella arrendatorer informeras om tillsynen resulterar i att åtgärder behöver vidtas.

Följande vägar med en årsmedelstrafik på mer än 10 000 fordon/dygn bör prioriteras:

 • Nynäsvägen
 • Tyresövägen
 • Gudöbroleden
  Följande större parkeringsytor inom avrinningsområdet bör prioriteras:
 • Verksamhetsområdet vid korsningen Tyresövägen/Nynäsvägen i Sköndal
 • Området vid Trollbäckens IP
 • Handelsområdet korsningen Nynäsvägen/Gudöbroleden
 • Verksamhetsområdet vid Brandbergen, väster om Nynäsvägen
 • Handelsområdet vid trafikplats Länna
Ansvarig organisation
 • Haninge kommun
 • Huddinge kommun
 • Stockholms stad
 • Tyresö kommun
Uppdaterad: 2021-02-09