Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Begränsa bräddningar till följd av regn

Åtgärd TEMA.3.1.27.1.5

Stockholm Vatten och Avfall behöver utreda hur bräddvolymerna till Karlbergskanalen på bästa vis kan minskas. Bräddpunkter som bräddar redan vid regn med kort återkomsttid bör prioriteras.

Inom Stockholms stad del av Mälaren-Ulvsundasjöns naturliga avrinningsområden finns områden med kombinerat ledningsnät. Enligt Stockholm Vatten och Avfalls miljörapport 2018 är Karlbergskanalen-Klara Sjö det vattenområde som mottar den fjärde största bräddvolymen inom Stockholm. Bräddningarna bör begränsas för att minska tillförseln av fosfor och metaller till sjön.

Genomförda mätningar av bakteriehalter i Karlbergskanalen-Klara Sjö visar på periodvis höga bakteriehalter vilket kan vara en tydlig indikation på spillvattenpåverkan. Stockholm Vatten och Avfall behöver därför utreda hur bräddvolymerna till Karlbergskanalen på bästa vis kan minskas. Bräddpunkter som bräddar redan vid regn med kort återkomsttid bör prioriteras.

Enligt en utredning gjord av Sweco finns det flera bräddpunkter som bräddar redan vid regn med en återkomsttid på 1-3 månader. Det handlar om ett 10-tal punkter i Karlbergskanalen, fyra stycken i Ulvsundasjön och en i Lillsjön. Ett alternativ är att anlägga ett utjämningsmagasin för att minska bräddvolymer till Karlbergskanalen. Ett annat alternativ kan vara att arbeta med lokalt omhändertagande uppströms för att minska dagvattenvolymerna.

Reningseffekten uppskattas till 10-30 kilo fosfor/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2021-07-07